TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINDA 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK HÜKÜMLERİ

TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN İŞYERİ KİRALARINDA 01.07.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK HÜKÜMLERİNİN GETİRECEĞİ DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira sözleşmelerine ilişkin 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354. maddelerinin yürürlüğe girmesi 6217 sayılı Kanun’un Geçici 2.maddesiyle kiracının, tacir sayılanlar ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri

Borçlar Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hukuk genel olarak kamu hukuku ve özel hukuk olarak ayrılmaktadır. Özel hukuk, bireyler arasındaki ilişkileri, eşitlik ve irade özgürlüğü ilkelerini esas alarak düzenler. Başlıca özel hukuk dalları; medeni hukuk, ticaret hukuku ve milletlerarası özel hukuktur. Medeni hukuk ise kişi hukuku, aile hukuku, miras hukuku, eşya hukuku ve borçlar hukuku olmak üzere kendi içinde beş ana

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı

            Zamanaşımı, yasanın belirttiği koşullar altında, belirli bir zaman geçmesiyle bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak veya bir hakkı talep etme imkanını kaybetmek durumudur. Diğer bir deyişle zamanaşımı, bir hakkın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, hukuken istenebilir olmasına engeldir. Türk Borçlar Kanunu’nun 161. maddesine göre ‘’Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden

Fatura’nın Delil Niteliği

Türk Hukukunda Türk Ticaret Kanunu’nda ve Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen fatura, ticari işlerde en çok kullanılan belgelerden biridir. Fatura, bir yandan vergi mükelleflerinin kayıtlarının belgelendirilmesine ve diğer taraftan fatura düzenlenmesinin sebebi olan akdi ilişkinin icrasının belgelendirilmesine yarayan bir önemli bir belgedir. Türk Ticaret Kanunu 21. Maddeye göre  “Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir

Birleşme ve Satın Almalarda Şirket Değerlemesi

Türkiye pazarında giderek artan şirket birleşme ve satın almalarında şirketini satmak veya şirket satın almak isteyen satıcı ya da alıcıların verdikleri ya da aldıklar teklifin iyi olup olmadığın belirlemesi büyük önem arz etmektedir. Şirket değerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerden bazıları işletmenin mevcut durumundan hareket ederken, bazılaır işletmenin gelecekteki kazanma gücünü firma değerinin belirlenmesine esas olarak kabul

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta sözlemesinden kaynaklanan bir uyumazlığın en etkin ve en süratli bir biçimde çözülmesi sigorta kurumuna olan güvenin devam etmesi için kaçınılmazdır. 5684 s. Sigortacılık Kanunu’nu m. 30 uyarınca Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde oluşturulan Sigorta Tahkim  Komisyonu’nun yapısı ve görevleri ile Komisyon Müdürü ve Komisyon Müdür Yardımcılarının nitelikleri, çalışma usul ve esasları, Raportörlerin,