Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 tarih, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk sistemimize irmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai

İş Akdinin Sona Ermesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler

İş Akdinin Sona Ermesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler Sözleşmesinin sona ermesinde işveren ve işçi açısından meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz sonuçların yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle işveren bakımından, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde düzenlenmesi gereken belgelerin tespiti ve tanziminin yasal mevzuata uygun olması ileride karşılaşılabilecek büyük sorunların önüne geçebilmek için önemlidir. Sözleşmesinin geçerli neden

İş Akdinin Sona Erme Halleri ve İbraname

İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte gerek işveren gerekse işçi açısından meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz sonuçların yönetilmesi önem arz etmektedir. Özellikle işveren bakımından, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde izlenecek yolun ve düzenlenmesi gereken belgelerin tespiti ve gerekli şekilde tanzim edilmesi ileride karşılaşılabilecek sıkıntıları engelleyebilecektir. İş akdinin sona ermesi, yasal düzenleme içinde belirli şekillerle mümkün

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş Kanununa göre iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli olarak yapılmış sayılır. İş Kanununa göre belirli süreli is sözleşmeleri ise sözleşmenin sona erme tarihinin taraflarca önceden belirlendiği sözleşmelerdir. İş Kanununda yer alan özel düzenleme gereği, bu tip sözleşmeler ancak belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir

İşçi Özlük Dosyası

İşçi özlük dosyası hakkındaki düzenlemeler 10.06.2009 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4857 sayılı İş Kanunun 75. Maddesi ve 104. Maddesi ile çalışma hayatımıza girmiş ve işverenlerce bu belge ve formların düzenlenmesi ve saklanması zorunlu hale getirilmiştir. 4857 Sayılı Kanunda İşçi özlük dosyası aşağıda belirtilen madde ile düzenlenmiştir: İşçi Özlük Dosyası Madde 75 –