Yeni Yıllık İzin Düzenlemesi

6704 sayılı Torba yasanın 16. maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 56. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ancak, 53 üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.” Yeni düzenlemeyle çalışanlar bir bölümü 10 günden az olmamak ve anlaşmak kaydıyla izin süresini

Vergi Hukuku Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Vergi ilişkisinde bir yanda devlet, diğer yanda kişiler yer alır. Bu ilişkinin temelinde devletin vergilendirme yetkisi yatmaktadır ve tarafların eşitliği söz konusu değildir. Dolayısıyla vergi hukuku bir kamu hukuku dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Hukuku Kapsamına Neler Girer? Vergi hukuku; vergi kanunlarının yapısı, yorumu, yer ve zaman bakımından uygulanması, kaynakları, vergi borçlusu ve vergi alacaklısı,

Ticaret Hukuku ve İş Hukuku Arasındaki Farklar

Ticaret hukuku, genel olarak üretim ve tüketim arasında köprü oluşturan ticari ve ekonomik faaliyetlerin tamamını kapsayan yürürlükte olan mevzuattan sorumlu olan hukukun alt bir dalıdır. İş hukuku nedir sorusu, iş, işçi ve işveren konularını ele alan ve bu konularda ortaya çıkan anlaşmazlıkları gideren ve bireylerin iş ilişkisini düzenleyen kuralların bütünü olarak cevaplanabilir. İş hukuku işveren,

İşçi’nin İş Güvenliğine Uymaması

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş ve bu yasa ile çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sorumlulukları da düzenlenmiştir. İşçi’nin iş güvenliğine uymaması hem kendisi hem de işveren için telefisi imkansız zararlar meydana getirebilmekte ve iş sağlığı ve güvenliği

İşçi Alacaklarında Zamanaşımı

            Zamanaşımı, yasanın belirttiği koşullar altında, belirli bir zaman geçmesiyle bir hak kazanmak, bir yükümlülükten kurtulmak veya bir hakkı talep etme imkanını kaybetmek durumudur. Diğer bir deyişle zamanaşımı, bir hakkın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, hukuken istenebilir olmasına engeldir. Türk Borçlar Kanunu’nun 161. maddesine göre ‘’Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hâkim bunu kendiliğinden

Mobbing – İşyerinde Psikolojik Taciz

Mobbing , latince “mobile vulgus”tan türetilen  ingilizce “mob” kökünden gelmekte olup, “Mob” sözcüğü, aşırı şiddetle ilişkili ve yasaya uygun olmayan kabalık anlamındadır. İş yaşamında maddi ve manevi çok büyük zarara yol açan duygusal taciz, Yargıtay tarafından “işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar veya astları tarafından  sistematik  biçimde  uygulanan  her  türlü  kötü  muamele,  tehdit,  şiddet,  aşağılama  gibi