Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Yönetme Ve Temsil Yetkisi

Anonim şirket kural olarak yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim kurulu, kurul organ olması nedeniyle yönetme görevi ve yetkisini kurul olarak alacağı kararlarla icra eder. 6102 Sayılı TTK’nun anonim şirketlerin yönetimi ve temsiline yönelik düzenlemelerinin, profesyonel yönetim ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde şekillendiği anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, yönetim kurulunun, şirketin yönetimini bir veya birkaç yönetim

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, 7.5.2010 tarih, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un kabul edilmesiyle hukuk sistemimize irmiş ve 23 Eylül 2012 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, temel hak ve özgürlükleri, kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, Alıcı ve satıcının karşılıklı olarak, satıcının taraflarca belirlenen bir bedel karşılığında taşınmazın satışını vermek, alıcının da bu taşınmazı satın almak ve bedelini ödemek konusunda tapu sicil memuru karşısında tarafların vaat ve taahhüt beyanlarını kapsayan ve noterlerce düzenlenen sözleşme satış vaadi sözleşmesidir. İleride yapılacak olan asıl satışın yapılmasına dair ön sözleşmedir. Gayrimenkul

İş Akdinin Sona Ermesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler

İş Akdinin Sona Ermesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler Sözleşmesinin sona ermesinde işveren ve işçi açısından meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz sonuçların yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle işveren bakımından, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde düzenlenmesi gereken belgelerin tespiti ve tanziminin yasal mevzuata uygun olması ileride karşılaşılabilecek büyük sorunların önüne geçebilmek için önemlidir. Sözleşmesinin geçerli neden

İş Akdinin Sona Erme Halleri ve İbraname

İş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte gerek işveren gerekse işçi açısından meydana gelebilecek olumlu veya olumsuz sonuçların yönetilmesi önem arz etmektedir. Özellikle işveren bakımından, iş sözleşmesinin sona ermesi halinde izlenecek yolun ve düzenlenmesi gereken belgelerin tespiti ve gerekli şekilde tanzim edilmesi ileride karşılaşılabilecek sıkıntıları engelleyebilecektir. İş akdinin sona ermesi, yasal düzenleme içinde belirli şekillerle mümkün

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

İş Kanununa göre iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli olarak yapılmış sayılır. İş Kanununa göre belirli süreli is sözleşmeleri ise sözleşmenin sona erme tarihinin taraflarca önceden belirlendiği sözleşmelerdir. İş Kanununda yer alan özel düzenleme gereği, bu tip sözleşmeler ancak belirli süreli işlerde veya belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir