İcra Takibi Nasıl Yapılır?

  1. İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, borçlunun kanunen yerine getirmesi gereken bir edimi veya hareketi yerine getirmemesi halinde, bunun devlet gücüyle yerine getirilmesi için alacaklı tarafından başlatılan işlemdir.

  1. İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibinde işlem, alacağın mahkeme hükmüne dayanması veya dayanmamasına göre farklılık gösterir. Eğer alacak bir mahkeme kararına dayanıyorsa ilamlı icra, yoksa ilamsız veya kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatmak gerekir. İcrayı başlatmak için gerekenler nüfus cüzdanı fotokopisi ile ödeme emri ve takip talebine ilişkin belgelerdir. Belgelerin doldurularak icra dairesine verilmesi ve harcın yatırılması suretiyle takip süreci başlatılmış olur. İcra takibini kişi kendisi veya vekili (avukatı) aracılığıyla başlatabilir.

  1. Ödeme veya İcra Emri Nedir? Bunu Alan Kişi Ne Yapmalıdır?

Ödeme emri veya icra emri, ödemediğiniz bir borç bulunduğunu bildiren ve bunun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsil edileceğini bildiren belgelerdir. Bu belgelerde, alacaklının ve borçlunun adı, adresi; borç miktarı, işleyecek faiz oranı ve faiz başlangıç tarihi gösterilir. Bu belge size gönderildiği anda, sizin de yasal haklarınızı kullanmanız için süre başlamış olur. Eğer borcunuz yoksa ya da miktarı doğru değilse veya önceden ödediğiniz borç tekrar isteniyorsa takibi durdurabilirsiniz. Belgelerin alt kısmında yapmanız gerekenler ve sahip olduğunuz haklar belirtilmektedir. Bu çerçevede, şahsen veya bir vekil (avukat) aracılığıyla yasal haklarınızı kullanmanız gerekir.

  1. İlamlı ve İlamsız İcra Kavramlarından Ne Anlamak Gerekir?

Bunlar icra takibi çeşitlerindendir. İlamlı icrada, alacaklı, konusu para, menkul malın teslimi veya başka bir şey olan alacağı için borçluya karşı dava açıp, mahkeme ilamı alır. İlamsız icra ise, para veya teminat alacaklısına, ilam veya bu niteliği haiz bir belgeye dayanmaksızın alacağını cebri icra yoluyla alma imkanı veren takip yöntemidir. İlamsız icra takibi, dava açmadan icra dairesine başvurmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

  1. Mal Beyanı Dilekçesi Neden Gönderilir?

Mal beyanı dilekçesi, borca yeten miktarda malvarlığı olduğunun gösterildiği dilekçedir. Bu dilekçenin 10 gün içerisinde gönderilmesi gereklidir. Mal beyanında bulunulmaması halinde, alacaklının icra mahkemesine başvurma ve mal beyanında bulunulması için yaptırım uygulatma hakkı vardır.

  1. Haciz İşlemi Nedir? İşlem Sırasında Kişinin Hakları Nelerdir?

Haciz, borçlunun, borcunu kendi arzusu ile ödememesi durumunda, alacaklının talebiyle, borçlunun borca yetecek miktardaki mal ve hakları üzerindeki kullanma hakkının devlet aracılığıyla elinden alınmasıdır. Haciz işlemi icra memurunun gözetiminde yapılan eşya tespit işlemidir. Bu işlem sırasında icra memuru haczedilenin beyan ve taleplerini haciz tutanağına yazar ve alacaklı veya alacaklının avukatı isterse hazır bulunabilir. Haczedilen kişi, bu tutanağı dikkatle okunmalı ve ondan sonra imzalamalıdır. Eğer haciz işlemi sırasında bir hukuka aykırılık olduğu kanaati oluşursa icra mahkemesine şikayet davası açılabilir. Öte yandan, icra yasasında gösterilen bir kısım mal haczedilemez. Aynı şekilde devlet malları da haczedilemez.

  1. Neler Haczedilemez?

Örneğin, borçlunun sadece bir konutu varsa ve satılması halinde, satış değeri ile sosyal konumuna uygun başka bir ev alması mümkün değilse bu konutun haczi mümkün değildir. Emekli maaşları da kural olarak haczedilemez. Evde borçluya ait olmayan bir eşya varsa bu halde eşyanın sahibi olduğu bildirilen kişiye durum haber verilir ve haciz tutanağına da yazılır.

  1. Haczedilen Eşyaların Geri Alınması Mümkün müdür?

İcra takibine neden olan borç ve masraflar ödendiği takdirde haczedilen eşyalar geri alınabilir. Bu süre zarfında eşyalar yediemin deposunda tutulur. Yasal prosedüre uygun olarak icra müdürlükleri tarafından satılacak bu eşyaların bedeli alacaklıya ödenir.

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.